Wet en verordening: wat het is en hoe ze verschillen

Een voorwaarde voor het bestaan ​​van een democratische staatseenheid is de juridische aard van de oprichting en werking ervan. Strikte naleving van de wet is een erkende standaard voor de naleving van mensenrechten en burgerrechten. Het recht heeft betrekking op public relations. Geen enkel deel van het menselijk leven kan buiten het juridische veld functioneren.

Vormen van het recht.

Voor de implementatie van wettelijke normen zijn er verschillende vormen. Externe vormen van uitvoering van de wet zijn wetten en voorschriften. Een wet is een document met de hoogste juridische waarde. De eigenaardigheid van de wet ligt ook in het specifieke mechanisme van de goedkeuring ervan. Wetten worden door het opperste wetgevende lichaam van de staat aangenomen of, door middel van een referendum, de directe wil van het volk tot uitdrukking gebracht.

Karakteristieke kenmerken van de wet:

  • Het onderwerp regulering drukt het standpunt van de staat uit over fundamentele staats- of publieke kwesties.
  • De wet is een fundamentele regelgevingshandeling op basis van en in uitvoering waarvan andere regelgevingshandelingen worden vastgesteld.
  • Annulering of wijziging van de wet door de instantie heeft het uitgegeven.
  • De goedkeuring van de wet vereist geen aanvullende goedkeuring door andere autoriteiten.

Deze tekens benadrukken het unieke karakter van de wet en bepalen zijn dominante positie in de regelgevingshandelingen. Op basis van de wet worden ter verduidelijking van de bepalingen die erin zijn vervat voorschriften gegeven.

Regelgeving en hun tekens

De afgeleide wetgeving specificeert en past zich aan aan de implementatie van de normen van de relevante wet. Wetshandhavingspraktijken worden uitgevoerd op basis van statuten die het mogelijk maken om de in dergelijke wetten gedefinieerde rechten op een manier uit te oefenen. Karakteristieke kenmerken van dergelijke documenten zijn het doel van hun publicatie, gericht op het concretiseren van de relevante wet en het waarborgen van de implementatie ervan.

Centraal in de hiërarchie van normatieve handelingen zijn decreten van de staatshoofden en regeringsverordeningen. Verder, in het systeem van statuten volg bevelen, instructies en andere documenten uitgegeven door de hoofden van uitvoerende organen.

Om de statuten te onderscheiden op basis van verschillende criteria, waaronder:

  • Termen en geografie van de handeling.
  • Geplande en buitengewone goedkeuring van de wet.
  • Het onderwerp van regulatie vervat in de wet, enz.

Verschillen tussen wet en verordening

Met de schijnbare gelijkenis van de objecten in kwestie, is het de moeite waard om een ​​aantal van hun fundamentele verschillen te benadrukken. Het essentiële verschil is de definitie van de autoriteit die gemachtigd is om het document uit te geven. De publicatie van de wet kan uitsluitend door het hoogste wetgevende orgaan of rechtstreeks door het volk worden uitgevoerd, terwijl de publicatie van de verordening door een bevoegde instantie in een bepaald gebied wordt uitgevoerd.

Het is met name toegestaan ​​om dergelijke handelingen uit te vaardigen door ministeries en departementen, uitvoerende autoriteiten, lokale overheden, organisaties en instellingen. Het is duidelijk dat het verschil tussen de wet en de verordening en de hoeveelheid informatie die is bevat.

De statuten regelen specifieke aspecten van public relations in de context van de relevante wet. Bijvoorbeeld, autonomie is de goedkeuring van het lokale budget door lokale overheden in strikte overeenstemming met de belastingwetgeving van de Russische Federatie en de wetgeving van de Russische Federatie op dit gebied.

Sprekend over de verschillen tussen de wet en de verordening, moet in gedachten worden gehouden dat de relatie tussen de wet en de verordening is verankerd in de formulering "op basis van en in naleving van de wet". Het is dus duidelijk dat de statuten ondergeschikt zijn aan de wet. Het is ook duidelijk dat de basis voor de noodzaak om een ​​regelgevingshandeling aan te nemen, de wet is. De wet kan bepalen dat een rechtshandeling moet worden vastgesteld, het type van een dergelijke handeling, een orgaan dat bevoegd is om het goed te keuren.

Het belangrijkste doel van de verordening is om de bepalingen van de wet te verduidelijken. De statuten mogen niet de rechten en verplichtingen van de juridische entiteiten vaststellen die verschillen van die welke in de wet zijn vastgelegd; kan niet verder gaan dan de relevante wet.

Samenvattend, dient te worden opgemerkt dat de correlatie en interactie van het sub-wettelijke reguleringsdocument en de wet alleen mogelijk is als er geen verschillen en consistentie van een dergelijke handeling met een specifieke wet zijn. Alleen een strikte naleving van deze vereiste en de afwezigheid van tegenstrijdigheden tussen de wet en de verordening op basis van de wet zullen de huidige rechtsregels in staat stellen om effectieve regulatoren van sociale relaties te zijn.

Aanbevolen

Ambrobene en Bromhexin: een vergelijking van drugs en wat is beter om te nemen
2019
Hoe verschilt een molecuul van een excentriek: beschrijving en verschillen
2019
Wat is het verschil tussen traagheidsspoel en inertievrij
2019