jurisprudentie

Wat onderscheidt de gebeurtenis van de samenstelling van de administratieve overtreding?

De Russische wetgeving voorziet in verschillende redenen, in het bijzijn waarvan de procedure betreffende de administratieve zaak kan worden beëindigd. Dergelijke gronden omvatten de afwezigheid van een evenement of een corpus delicti. Een duidelijk begrip van wat elk van deze categorieën betekent, wat de gelijkenis en het verschil tussen hen is, is belangrijk voor de juiste kwalificatie van het misdrijf, evenals voor het kiezen van het type straf dat overeenkomt met de ernst van de overtreding.

Wat is het verschil tussen een gerechtelijk bevel en een executoriale titel?

Naar de rechter stappen is een effectieve maatregel om je rechten te beschermen . De beslissing van de zaak eindigt echter niet altijd en als de schuldenaar weigert vrijwillig te betalen, heeft de eiser de mogelijkheid om de schuld met geweld terug te vorderen. Het document op basis waarvan de boete wordt opgelegd, kan een bevel of een executoriale titel zijn

Wat is beter om een ​​lijfrentecontract of een gift te kiezen?

De overdracht van onroerend goed aan de woning wordt in de regel geregeld door overeenkomsten van verkoop, huur of schenking. Als we een idee hebben over kopen en verkopen, laten huur- en geschenkcontracten vragen: wat moet je kiezen, welke optie is winstgevender? Wat is de huur Huur is de winst van het overgedragen object

Verschil tussen schuldoverdracht en overdracht van schuldvordering

In de wetgeving van onze staat is er een hulpmiddel dat de overdracht van rechten en plichten toestaat door een overeenkomst tussen de een en de ander. Deze procedure is een instelling in de discipline van het burgerlijk recht en wordt de verandering van personen in de verplichting genoemd. De huidige burgerlijke wetgeving stelt twee soorten van dit proces vast: vervanging van een schuldeiser betekent de overdracht van rechten aan een nieuwe verzamelaar en vervanging van een schuldenaar is een overdracht van recht ; meestal wordt deze schuld uitgedrukt in een materieel equivalent

Wat is het verschil tussen een agentuurovereenkomst en een commissieovereenkomst?

Elke transactie is voor een specifiek doel. Schriftelijke conventies bepalen de juridische relatie tussen twee of meer onderwerpen. Voorbereiding en ondertekening van overtuigingskracht vindt plaats in een specifieke volgorde. Er zijn verschillende soorten contracten. Een van de meest populaire en gewilde is het agentschap en de commissie-overeenkomst

Wat is het verschil tussen huren en huren?

Mensen hebben niet altijd de mogelijkheid om de benodigde goederen te kopen voor gebruik in huishoudelijke of commerciële doeleinden. Vervolgens moeten ze onderhandelen met privé-eigenaren of rechtspersonen over de overdracht van dergelijke voorwerpen en voorwerpen voor tijdelijk gebruik. Dit soort civielrechtelijke relaties wordt geregeld door de artikelen van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie.

Wat is het verschil tussen een individu en een ondernemer?

Sommige bedrijfsprojecten lijken te zijn gemaakt om tegemoet te komen aan de ambities van individuen. Ze vereisen geen aanzienlijke investeringen en worden daarom beschermd tegen faillissement. Ze zijn mobiel en compatibel met andere activiteiten, hebben geen leeftijdsgrenzen en vereisen ten slotte geen registratie van ondernemerschap

Wat is beter HOA of managementbedrijf: verschillen en functies

Volgens de wetten van de huisvestingscode van de Russische Federatie heeft elke groep eigenaren van een flatgebouw het volledige recht om onafhankelijk het beheer ervoor te kiezen. In Rusland zijn er twee soorten beheer: het is "TSZH" en de sluiting van het contract met de beheermaatschappij

Wat is het verschil tussen voogdij en trustschap?

De meeste burgers van de Russische Federatie zijn van mening dat voogdij en voogdij hetzelfde zijn. Inderdaad, de ene en de tweede term impliceren een zorgproces dat tegemoetkomt aan de behoeften van personen die vanwege hun leeftijd daartoe niet in staat zijn. Tussen voogdij en trustschap zijn er echter niet alleen overeenkomsten, maar ook verschillen

Wat onderscheidt een misdaad van een administratieve overtreding?

In het dagelijks leven komen vaak verschillende schendingen van de wet voor. Ze kunnen betrekking hebben op de normen van fiscale, arbeids-, administratieve en andere takken ervan. Soms worden deze overtredingen misdaden genoemd en verward met administratieve overtredingen. Over misdaad In het strafrecht wordt het concept van een misdrijf ontwikkeld, wat het plegen van een onrechtmatige daad betekent , gevolgd door de straf voorzien door het wetboek van strafrecht

Hoe is diefstal anders dan diefstal?

Iemand die zich illegaal het eigendom van iemand anders heeft toegeëigend, begaat een ernstige overtreding door zijn actie, die bijna altijd een dergelijke straf met zich meebrengt als strafrechtelijke aansprakelijkheid. De actie van deze soort heeft veel namen: Fraude. Overval. Overval. Plunderingen.

Wat onderscheidt een advocaat van een notaris: de kenmerken en verschillen

Specialisten met een juridische opleiding zijn veel gevraagd op veel gebieden van het openbare en openbare leven. Zogenaamde mensen die zijn afgestudeerd aan rechtsscholen en een bijbehorend diploma hebben. Ze hebben verschillende juridische specialisaties. Wat een advocaat kan zijn Advocaten zijn nodig als werknemers van het overheidsapparaat, waar zij zorgen voor de juiste toepassing van wettelijke normen

Wat diefstal van diefstal onderscheidt: kenmerken en verschillen

In de terminologie van het strafrecht ontstaat dit soort verwarring vaak: het is onmogelijk om precies onderscheid te maken tussen verschillende misdaden van vergelijkbare aard. Diefstal en diefstal zijn vooral verward, omdat deze twee illegale acties vooral vergelijkbaar zijn in hun formele kenmerken

Wat onderscheidt een advocaat van een advocaat - de verschillen tussen concepten

Heel wat burgers in de dagelijkse communicatie worden gebruikt als synoniemen voor de begrippen "advocaat" en "advocaat". Dit is echter niet helemaal waar. Dit artikel is bedoeld om hen te helpen de verschillen te achterhalen. Over de breedte van het concept van "advocaat" Deze specialiteit is wijdverspreid in de moderne samenleving

Wat is anders dan het geschenk van het testament?

Er zijn frequente gevallen waarin een persoon vanwege de huidige levenssituatie geconfronteerd wordt met een keuze - hoe hij zijn eigendom aan zijn erfgenamen kan overdragen, hetzij om een ​​testament te schrijven, hetzij om een ​​geschenk te maken. Het ontbreken van speciale juridische kennis laat niet toe om het verschil tussen een contract van donatie en een testament te achterhalen. En de

Hoe beperking van vrijheid verschilt van de voorwaardelijke term

Niet alle veroordeelden die de rechtsregels hebben overschreden, worden in gespecialiseerde instellingen - koloniën geïsoleerd van de buitenwereld - gescheiden, sommige worden gedurende een bepaalde periode in vrijheid beperkt, anderen worden beschuldigd in de vorm van een voorwaardelijke straf. beperking van de vrijheid "Beperking van vrijheid" wordt beschouwd als een van de soorten straffen, die de belangrijkste is in de juridische praktijk.

Wat is het verschil tussen de grondwet en de wet?

Het woord "constitutie" in vertaling uit het Latijn betekent " apparaat, vestiging ". Dit betekent dat de Grondwet de structuur van de staat is en dat er wetten zijn waardoor de samenleving van deze staat leeft. Het definieert het principe waarmee overheidsorganen leven en functioneren, bepaalt het kiesstelsel, weerspiegelt de rechten en plichten van burgers

Hoe verschilt de petitie van de aanvraag bij de rechtbank?

Het principe van het werk van overheidsinstellingen heeft alleen betrekking op schriftelijke vormen van beroep. Uiteraard zullen mondelinge verzoeken en verklaringen door niemand in overweging worden genomen, hiervoor is het noodzakelijk om een ​​document correct op te stellen in overeenstemming met alle vormen en regels van de instelling waartoe de aanvrager heeft besloten te solliciteren. In

Hoe verschilt een particuliere notaris van het publiek

Zowel openbare notarissen als private notarissen worden bij hun activiteiten door dezelfde wetgeving geleid. Documenten die door hen zijn uitgegeven, hebben dezelfde juridische waarde. De staat controleert nauwgezet het aanbieden van notariële diensten. Noch de staat noch de particuliere notaris kan werken zonder de bijbehorende staatsvergunning.

Wat onderscheidt directe intentie van indirect

De begane misdaad bevat opzettelijk in de acties van de verdachte de intentie, die direct en indirect is. Directe intentie, wat zijn de kenmerken ervan Directe intentie houdt in dat de dader zich realiseert dat er een ernstig gevaar is door zijn acties (inactiviteit), die hij vooraf voorzag, maar bewust wenste voor hun optreden

Hoe een rechterlijk bevel verschilt van een rechterlijke uitspraak

Soms is het moeilijk voor een persoon zonder speciale opleiding om het verschil in juridische termen te begrijpen en hun essentie te begrijpen. En dus, aangezien iedereen meer dan eens te maken heeft met een gerechtelijke procedure met zijn beslissingen, bevelen, is het daarom de moeite waard om te begrijpen wat deze voorwaarden zijn

Wat is het verschil tussen Help 086 en 086?

Voor toelating om te studeren of voor het aanvragen van een nieuwe baan op de personeelsafdeling en in de trainingsafdeling, moeten ze vaak een medische verklaring overleggen. Dit is geen "paper-whim" van managers van verschillende instellingen, het is een noodzakelijke maatregel die iemand in staat stelt om te bepalen of een persoon geschikt is voor een bepaalde positie of in staat is om een ​​opleiding te volgen in een onderwijsinstelling. Zo

Wat is het verschil tussen rechten en plichten van een persoon?

Weinigen van ons weten over rechten en plichten. Het heeft eerder een idee, maar wat het is en hoe het te gebruiken, vertegenwoordigt niet. Terecht beschouwen sommigen van ons de actie die een persoon kan nemen, en er gebeurt niets met hem. Verantwoordelijkheid is een actie die we moeten uitvoeren, anders zal het niet goed zijn

Wat is het verschil tussen privaatrecht en publiek recht?

Jurisprudentie-richting, die een enorme hoeveelheid tijd heeft vanaf de datum van de eerste juridische momenten. Met de komst van economische, binnenlandse, sociale, arbeids- en gezinsrelaties, was er behoefte aan juridische ondersteuning van conflictsituaties en wettelijke regulering van evenementen die in strijd waren met de normen van de samenleving

Wat is er anders aan het protest van de vertegenwoordiging van de officier van justitie

De wetgeving van de Russische Federatie definieert de volgende daden van vervolging: protest, vertegenwoordiging, orde, officiële waarschuwing, resolutie. De bevoegdheden van openbare aanklagers worden uitgeoefend op basis van daden van vervolging. Wat is een protest? Een protest wordt ingesteld na een onwettige rechtshandeling aan het orgaan of de functionaris die de desbetreffende handeling heeft uitgevaardigd.

Wat is het arbitragehof verschillend van het gebruikelijke?

De rechtbank is een specifieke overheidsinstantie. Zijn autoriteit is volledig onafhankelijk van de rest van de takken - uitvoerend en wetgevend. De rechtbank, die rechtspraak beheert, regelt de relaties van de subjecten van de samenleving, en lost conflicten tussen hen op door zaken te overwegen en een slotakte uit te vaardigen

Wat is het verschil tussen wet en wetshandhaving?

De moderne samenleving is zo ingericht dat veel gebieden van haar activiteit voortdurend regulering en controle nodig hebben. Het is noodzakelijk om niet alleen het leven van een enkele burger te regelen, maar ook de activiteiten van een groot aantal overheidsorganisaties die zich bezighouden met verschillende problemen

Hoe verschilt de Federatieraad van de Doema?

In Rusland kun je vandaag een groot aantal politieke partijen vinden, waarvan de meest bekende lid zijn van de Doema. Samen met dit politieke orgaan functioneert ook de federale vergadering, samen vormen zij het parlement van de Russische Federatie. Federatieraad De Federatieraad wordt het Hogerhuis van de Federale Assemblee (het Parlement ) van Rusland genoemd

Wat is het verschil tussen wettelijke normen en sociale normen: beschrijving en verschillen

De mens heeft tal van gedragsnormen uitgevonden die een hoog niveau van bescherming moeten garanderen tegen mogelijke toegankelijkheid en gevaarlijke anarchie. Gedragsnormen kunnen bindend en contractueel van aard zijn, maar ze zijn hoe dan ook verplicht om veiligheid, rijkdom en bepaalde prestaties te handhaven

Wet en verordening: wat het is en hoe ze verschillen

Een voorwaarde voor het bestaan ​​van een democratische staatseenheid is de juridische aard van de oprichting en werking ervan. Strikte naleving van de wet is een erkende standaard voor de naleving van mensenrechten en burgerrechten. Het recht heeft betrekking op public relations. Geen enkel deel van het menselijk leven kan buiten het juridische veld functioneren. Vo

Hoe verschilt het strafproces van het strafrecht?

Tientallen misdaden worden dagelijks gepleegd in de Russische Federatie, die worden behandeld door onderzoekscommissies, jeugdrechtspraak en andere voorwerpen van legale activiteit. Om hun enorme aantal te onthullen, is een lang en grondig onderzoek nodig, bestaand in het kader van het strafproces. Het is onmogelijk om het te beheersen in het rigide kader van jurisprudentie en zonder strafrecht - het proces waarbij het systeem van straffen voor misdaden door mensen wordt begaan

Contract en servicecontract: wat is het verschil en wat is gebruikelijk

De begrippen contract en servicecontract liggen op het vlak van civielrechtelijke relaties. Dit zijn juridische concepten met een bepaalde semantische inhoud. Ze zijn gerelateerd aan elkaar, maar hebben verschillende betekenissen. Wat is een contract Het contract is een overeenkomst waarbij de aannemer zich ertoe verbindt een bepaalde taak uit te voeren

Hoe verschilt het gebruik van wapens van het gebruik ervan?

Het gebruik van wapens en het gebruik van wapens: algemene concepten, overeenkomsten en verschillen in termen. In de rechtspraktijk zijn er veel termen die nauw met elkaar in betekenis verwant zijn. Maar het is pas op het eerste gezicht, met gedetailleerde en geleidelijke vertrouwdheid met hun interpretatie, het wordt duidelijk dat deze concepten in feite duidelijk afgebakend zijn en een uitzonderlijke betekenis voor zichzelf hebben, en gebruikt worden in verschillende situaties

Hoe is diefstal anders dan autodiefstal?

Dit artikel bespreekt uitdrukkingen als "autodiefstal" en "autodiefstal". In beide gevallen, inbreuk maken op uw "zwaluw". Laten we naar deze twee gevallen kijken. Autodiefstal Autodiefstal is niets als het beheersen van een voertuig. De kaping wordt beschouwd als voltooid vanaf het moment dat de auto de parkeerplaats verliet waar deze door de eigenaar van het voertuig werd geparkeerd

Hoe verschillen morele normen van wettelijke normen?

De hele geschiedenis van de ontwikkeling van de menselijke beschaving wordt geassocieerd met de ontwikkeling van relaties tussen mensen, het vestigen van bepaalde regels van de menselijke samenleving. De meest gebruikelijke mechanismen van dergelijke regels zijn morele en wettelijke normen. Hun juiste begrip, toepassing en naleving zorgen voor de stabiliteit van sociale relaties

Wat is het verschil tussen het huren van land en onroerend goed?

De aarde is de belangrijkste troef in elke samenleving. Het welzijn van mensen en landen hangt af van het efficiënte en effectieve gebruik ervan. Hierin wordt een grote rol gespeeld door het verhuren van grond en het juiste gebruik van het eigendomsrecht. Land en land Het concept "land" is gebruikelijk.

Wat onderscheidt een rechterlijke beslissing van zijn definitie

Helaas kunnen rechten soms alleen worden beschermd door een beroep te doen op de rechtbank, de juistheid te verdedigen en de legitimiteit van hun acties te bewijzen. Niet alle burgers kunnen echter bogen op kennis van dergelijke juridische voorwaarden als rechterlijke definitie en beslissing. Ze hebben veel verschillen, ook in de volgorde van beroep, omdat een goed begrip van de essentie van de twee voorwaarden vooral van belang is voor advocaten en advocaten

Administratieve en strafrechtelijke verantwoordelijkheid: overeenkomsten en verschillen

Laten we beginnen met het administratieve gedeelte. Om de definitie van adm te begrijpen. Verantwoordelijkheid, je moet naar de wortel kijken: wat is de basis van administratieve en juridische relaties. Ten eerste zijn ze selectief, dat wil zeggen dat ze slechts op één gebied worden uitgevoerd, op het gebied van uitvoerende macht.

Hoe verschilt de misdaad van wangedrag?

Als een persoon wettelijke verboden overtreedt, kan zijn gedrag worden toegeschreven aan elke vorm van overtreding: misdaad of wangedrag. Het hangt ervan af hoe sociale relaties op dit rechtsgebied worden gereguleerd. De gemeenschappelijke tekens van alle overtredingen zijn hun onrecht en gevaar voor de samenleving

Hoe verschilt een persoon van een rechtspersoon?

Meestal zien mensen die geen juridische opleiding hebben geen significant verschil tussen een individu en een rechtspersoon. Maar in het echte leven manifesteert dit verschil zich heel duidelijk. Wat is een individu? Een individu is een burger van een land, een buitenlander of een persoon die geen staatsburgerschap heeft, maar al deze mensen hebben bepaalde plichten en rechten